IMG_0507

 

El projecte “Mentoria familiar per a joves en risc d’exclusió social” de l’Associació Punt de Referència va merèixer el nostre reconeixement a la Innovació Social a l’edició anterior dels Premis d’Acció Social. Avui parlem amb Marta Bàrbara, la directora del projecte.

L’objectiu general del projecte és oferir un espai d’habitatge on joves extutelats puguin consolidar la seva emancipació a partir del suport professional, l’acompanyament voluntari de famílies mentores i la participació activa al teixit associatiu local.

Quines són les necessitats identificades que van impulsar la creació d’aquest projecte?

El projecte va néixer fruit de la reflexió entorn els joves extutelats que tenen la capacitat i la motivació per projectar un itinerari formatiu complert, però que la seva condició d’extutelat dificulta aquesta trajectòria.

D’entre el col·lectiu de joves extutelats i en risc d’exclusió, n’hi ha alguns que han completat l’educació secundària obligatòria i que tenen la voluntat de seguir estudiant i preparar-se per una trajectòria professional. Però a banda del seu repte formatiu, han de fer front al repte d’emancipar-se, i tot el que implica. La seva manca d’estabilitat en l’habitatge i les dificultats per garantir uns ingressos, i la dèbil xarxa social que tenen fa que les seves oportunitats de seguir estudiant quedin molt minvades.

L’equinocci facilita a aquests joves la cobertura de les seves necessitats bàsiques oferint una vivenda i un acompanyament voluntari per tal que ells puguin prioritzar la seva trajectòria educativa. Aquest habitatge de quatre places facilita un entorn favorable i compta amb el suport d’un grup de voluntaris i voluntàries que els donen suport, tant en qüestions practiques com en un acompanyament més emocional.

Com aconseguiu implicar famílies mentores en el projecte? Són voluntàries?

Les famílies mentores del projecte són voluntàries i elles mateixes es van adreçar a l’entitat amb la voluntat de fer una acció com a grup de famílies. La seva predisposició ens va facilitar poder donar cobertura a aquest perfil de joves, i que fins ara no havíem pogut atendre des de l’entitat. Els hi vam fer la proposta del projecte i vam establir les condicions i les pautes d’aquest tipus de voluntariat, per tal de consensuar i tenir ben identificades les funcions de cada agent del projecte i els objectius que volíem aconseguir.

Les famílies mentores són les que setmanalment mantenen la relació amb els joves del pis, i compten amb el suport de l’equip tècnic de l’entitat.

Quina importància té el teixit associatiu local en l’èxit del projecte? De quina manera s’hi impliquen?

L’arrelament al territori és un dels objectius específics del projecte, i les famílies han fet la funció d’apropar-los al seu entorn. En aquest sentit, s’ha donat a conèixer serveis públics del municipi, activitats de lleure, esportives i culturals entre d’altres.

D’altra banda, els mentors han fet d’altaveu del projecte, no només sensibilitzant al seu entorn sobre la realitat dels joves sinó també mobilitzant i implicant-los per fer de voluntaris en qüestions puntals, com ara reforç escolar, assessorament legal, laboral,…

Aquesta xarxa de suport informal que s’ha anat generant entorn el projecte Equinocci, és valorada molt significativament, ja que dota als joves de persones adultes de confiança i de qui reben el suport necessari per continuar construint la seva emancipació de forma molt positiva.

Quin és el perfil de jove usuari més habitual? I quin seria el perfil de mentor més habitual?

Respecte el perfil del jove, els usuaris de l’Equinocci són nois i noies majors de 18 anys que estan cursant estudis superiors (cicles formatius, batxillerats o graus universitaris), que han fet una bona trajectòria educativa dins el sistema de protecció de menors i que compten amb certs ingressos econòmics per poder cobrir les seves despeses bàsiques personals (manutenció, transport i material escolar). Aquests joves han d’entendre bé el tipus de recurs que se’ls ofereix i la proposta de mentoria que va vinculada a aquest pis, i han de fer una petita contribució econòmica pel pis i els subministraments.

Respecte els mentors, es tracta de persones adultes que es troben en una situació d’estabilitat personal i que han apostat per dedicar el seu temps a donar suport a aquest perfil de joves. En aquest cas les persones voluntàries també fan una contribució econòmica al projecte.

En el conjunt dels projectes de mentoria de l’entitat, les persones voluntàries han d’entendre bé els objectius del projecte i la seva funció com a referent, i favorablement amb habilitats comunicatives, actitud emprenedora i amb capacitat de gestió de les emocions.

Quines són les principals dificultats amb les que es troben quan abandonen la tutela? Què els proporciona aquest projecte?

La majoria d’edat marca l’inici de la incertesa i la transitorietat, pel fet de sortir del sistema de protecció de menors i haver d’emprendre l’emancipació. Atès que el punt de partida és fràgil, tant a nivell de recursos com de maduresa personal, el projecte Equinocci ofereix una estada de llarga durada (2 anys) on poder desenvolupar el propi itinerari tenint cobertes les necessitats bàsiques i el suport personal que aquests joves necessiten.

Quines han estat les dificultats principals amb les que us heu trobat?

Les dificultats que ens hem trobat en els gairebé tres anys de trajectòria han estat principalment derivades de les dificultats dels propis processos d’emancipació de cada jove. El fet d’haver de gestionar tot el quotidià, entomar l’emancipació i mantenir el bon ritme a nivell d’estudi ha generat una pressió important pels joves. Aquestes situacions han pogut derivar a dificultats en la convivència, però en tot cas han estat dificultats que s’han pogut resoldre amb normalitat.

En quin moment es troba el vostre projecte? De quants pisos disposeu i quants usuaris ateneu?

El projecte actualment consta de un pis de quatre places, i el compromís per part de l’entitat i dels voluntaris ha estat el donar continuïtat a aquest projecte, fet que valorem molt significativament.

Es preveu poder replicar aquest model amb altres grups de voluntaris, tot i que som conscients del compromís que això suposa a nivell de voluntariat, i les dificultats que pot suposar.

A partir del guardó que va rebre el vostre projecte als premis d’acció social, quines aportacions heu pogut revertir a la vostra iniciativa?

Gràcies a l’aportació del guardó, hem pogut donar resposta a part de les despeses de funcionament general del pis i, específicament, hem instal•lat l’internet al pis, un servei que hem cregut necessari per facilitar l’estudi i la gestió del seu dia a dia.